Waarom lid worden van de VENIN?


Belangenbehartiging

De Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (VENIN) heeft als doel de belangen te behartigen van de bedrijven die na-isolatiewerkzaamheden uitvoeren en hun leveranciers.

VENIN is de voortzetting van VESPIN welke is opgericht in 1976. Na een langere periode, waarbij VENIN vooral haar activiteiten ontplooide richting overheid is, medio 1999, de aanzet gemaakt om de activiteiten als belangenbehartiger van isolatiebedrijven te intensiveren.

Wij denken hier aan gerichte acties richting overheid, leveranciers, professionele opdrachtgevers, Stichting Bouwkwaliteit (SBK), certificerende instellingen, overheid, opleidingsinstituten en dergelijke.

VENIN heeft zitting in de Technische Commissie Isolaties van IKOB-BKB BV; een overlegorgaan dat nauw betrokken is bij de KOMO-kwaliteitsverklaringen die door IKOB-BKB worden afgegeven.

Naast de in het verleden gerealiseerde zaken heeft VENIN dan ook een groot aantal nieuwe activiteiten in ontwikkeling. De VENIN-leden zijn uiteraard intensief bij deze ontwikkelingen betrokken o.m. via de ledenvergaderingen.

Leden kunnen aanspraak maken op de rechten voortvloeiend uit de statuten, huishoudelijk reglement en de besluiten genomen op de ledenvergaderingen. Uiteraard kunnen zij op de ledenvergaderingen voorstellen doen en meebeslissen over het te volgen beleid

Collegialiteit

Door het regelmatig bijwonen van VENIN leden- en commissievergaderingen kunnen leden kennis maken met hun collega's. Daarbij kan geleerd worden van hun positieve en negatieve ervaringen. Hierdoor kunnen onnodige faalkosten worden voorkomen en wordt de onderlinge collegialiteit en samenwerking bevorderd.

Toelatingscriteria

Alleen uitvoerende na-isolatiebedrijven die beschikken over een KOMO-Procescertificaat, betrekking hebbend op na-isolatie-werkzaamheden en werken met geattesteerde isolatiematerialen of -systemen kunnen lid worden van VENIN. Tevens dienen de na-isolatiewerkzaamheden met eigen personeel te worden uitgevoerd.

Aan leveranciers wordt als eis gesteld dat zij na-isolatieproducten leveren die voorzien zijn van een KOMO-Attest.

Toelatingscriteria zijn nader uitgewerkt in statuten en huishoudelijk reglement.

Wilt u lid worden of meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van de VENIN?

Neem dan contact op met ons secretariaat.