Bij na-isolatie geldt de rechtens verkregen isolatiewaarde

01.15.2015

Omdat het beleid van de Rijksoverheid erop gericht is nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal te laten zijn, is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen per 1 januari 2015 weer aangescherpt én worden er hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Bij na-isolatie van een bestaande woning geldt echter dat de Rc-waarde niet lager mag zijn dan het rechtens verkregen niveau, met een minimum Rc van 1,3 m2.K/W.

Momenteel wordt in het Bouwbesluit voor de bouw van een woning een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die wordt gedifferentieerd naar type constructie:

  •  Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Eerder stelde ook de Belastingdienst eisen aan de Rc- en U-waarde van isolatiemaatregelen om arbeidskosten in het 6% btw-tarief te laten vallen. Vorig jaar is de Belastingdienst daar echter mee gestopt. Door de Belastingdienst wordt alleen getoetst of er isolatiematerialen zijn toegepast die als doel hebben om energie te besparen. De officiële melding is terug te vinden in Post B19 van de Staatscourant.

Voor de bouw van woningen of werkzaamheden aan bestaande woningen moet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 worden voldaan. Daar is niets aan veranderd. De Belastingdienst vermeldt dit alleen niet meer expliciet, omdat het de taak van andere overheidsinstanties is te controleren of aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Hierdoor lijkt verwarring te zijn ontstaan over hetgeen geldt.

Voor bestaande woningen die worden gerenoveerd/verbouwd, geldt dus dat de Rc-waarde (warmteweerstand) niet lager mag zijn dan het rechtens verkregen niveau, met een minimum Rc van 1,3 m2.K/W. Dit staat in artikel 5.6 van het Bouwbesluit. Voor de U-waarde van glas bestaat geen eis, anders dan het rechtens verkregen niveau.

Rechtens verkregen niveau (RVN)

Over het "rechtens verkregen niveau" is in het verleden al een flink in de isolatiewereld gediscussieerd. Het komt erop neer dat het is toegestaan bij verbouwingen (of isoleren) van woningen af te wijken van de eisen uit het bouwbesluit voor nieuwbouw. Vaak gelden dan de eisen die van kracht waren in het jaar van de bouw van de woning. Maar dit is natuurlijk een te eenvoudige beschrijving. Lees hier hoe het precies in elkaar zit.