Algemeen nieuws


2017-07-1710:00 AM

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft een reportage gemaakt over het beleid van de overheid versus de gewenste CO2-reductie. Een drastische CO2-reductie is noodzakelijk om de afspraken uit het in 2013 getekende Energie akkoord te halen. Daarvoor moeten in 2020 aanzienlijke stappen zijn gemaakt, die met het huidige overheidsbeleid nooit gehaald zullen worden. 

Het isoleren van woningen draagt ook bij aan de CO2-reductie, evenals bijvoorbeeld het gebruik van windmolens en het opwekken  van energie via zonnepanelen. De redactie van Nieuwsuur nam daarom contact op met VENIN, die als landelijke organisatie van na-isolatiebedrijven precies weet welke effecten tijdelijke subsidies hebben: “Hoe goedbedoeld ook, de subsidies hebben een behoorlijk marktverstorend effect”, gaf voorzitter Rob van Boxtel aan. “Wanneer er subsidie wordt gegeven aan woningeigenaren krijgen we de enorme stroom aan aanvragen niet allemaal verwerkt. Stopt de subsidie, dan worden opdrachten gecanceld.  

Er moeten nog heel veel woningen worden voorzien van isolatie. Als de afspraken uit het Energie-akkoord moeten worden gehaald, heeft de na-isolatiesector heel veel extra werknemers nodig om die klus te kunnen klaren. Daarvoor is echter ander overheidsbeleid nodig, dan de afgelopen jaren is gevoerd.  

Goed geïsoleerde woningen verbruiken vaak minder dan de helft van de energie dan huizen die niet geïsoleerd zijn. Daarnaast wordt het wooncomfort door isolatie verhoogd.

Lees verder  met welke materialen er kan worden gewerkt om woningen te isoleren en de CO2-redactie te verlagen. 

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur over het overheidsbeleid en de te nemen maatregelen om het Energie-akkoord te halen.


2016-09-292:00 PM

Op zaterdag 5 november heeft de eerste succesvolle Dag van de Isolatie plaats gevonden. Deze dag isoleerden bedrijven, aangesloten bij brancheorganisatie VENIN, in heel Nederland meer dan honderd huizen en boden op die manier huiseigenaren de mogelijkheid om met eigen ogen te zien wat isoleren voor hen in de praktijk betekent. Kijk voor meer informatie:

Dag_van_de_Isolatie.jpg


2016-08-312:00 PM

Op 1 september j.l. is de nieuwe testwand voor na-isolatie van SKG-IKOB in Geldermalsen geopend door dhr. R. van Boxtel, voorzitter van VENIN (Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland). De wand is bedoeld om zowel de producten en machines te keuren en om het uitvoerend personeel van na-isolatiebedrijven op te leiden.

De testwand is speciaal ontworpen om minerale wol voor de toepassing als na-isolatiemateriaal te testen en is uniek in Nederland. Het is de enige permanente testopstelling voor na-isolatiemateriaal in Nederland. In de testwand zijn meerdere boorgaten aangebracht zodat de vulling met verschillende boorpatronen getest kan worden. Door toepassing van verschillende passtukken is ook de diameter van het vulgat variabel. Ook de spouwbreedte is variabel instelbaar waardoor alle voorkomende spouwbreedtes na te bootsen zijn. Gecontroleerd wordt of de spouw homogeen wordt gevuld en of de ‘pakking’ van de minerale wol juist is. Dit gebeurt met een speciaal ontwikkelde drukmeter die op kritische punten wordt ingebracht.   

Bij een positief testresultaat wordt een systeem (materiaal, machine-instellingen, boorpatroon en boordiameter) van minerale wol vastgelegd. Tijdens de controlekeuringen van het KOMO-procescertificaat op de bouw worden deze variabelen gecontroleerd.

Daarnaast zal de testwand in de toekomst gebruikt worden om nieuwe innovaties te testen. Tevens dient de wand voor het opleiden van vaklieden en het uitvoeren van praktijkexamens.

VENIN ondersteunt het initiatief van harte en heeft dit bezegeld door de testwand formeel te openen. De brancheorganisatie stimuleert het onderzoek en de kwaliteitsborging van na-isolatie en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de richtlijnen voor de KOMO-certificatie.

De opening is mede mogelijk gemaakt met behulp van Isolatiebedrijf Pluimers en Knauf Insulation.

SKG-IKOB maakt kwaliteit in de bouw herkenbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold Hofland van SKG-IKOB via a.hofland@skgikob.nl of via 06-43960515. Meer informatie over SKG-IKOB is te vinden op www.skgikob.nl.  

Nieuwe_testwand_voor_na_isolatie.jpg


2015-01-158:30 AM

Omdat het beleid van de Rijksoverheid erop gericht is nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal te laten zijn, is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen per 1 januari 2015 weer aangescherpt én worden er hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Bij na-isolatie van een bestaande woning geldt echter dat de Rc-waarde niet lager mag zijn dan het rechtens verkregen niveau, met een minimum Rc van 1,3 m2.K/W.

Momenteel wordt in het Bouwbesluit voor de bouw van een woning een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die wordt gedifferentieerd naar type constructie:

  •  Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Eerder stelde ook de Belastingdienst eisen aan de Rc- en U-waarde van isolatiemaatregelen om arbeidskosten in het 6% btw-tarief te laten vallen. Vorig jaar is de Belastingdienst daar echter mee gestopt. Door de Belastingdienst wordt alleen getoetst of er isolatiematerialen zijn toegepast die als doel hebben om energie te besparen. De officiële melding is terug te vinden in Post B19 van de Staatscourant.

Voor de bouw van woningen of werkzaamheden aan bestaande woningen moet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 worden voldaan. Daar is niets aan veranderd. De Belastingdienst vermeldt dit alleen niet meer expliciet, omdat het de taak van andere overheidsinstanties is te controleren of aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Hierdoor lijkt verwarring te zijn ontstaan over hetgeen geldt.

Voor bestaande woningen die worden gerenoveerd/verbouwd, geldt dus dat de Rc-waarde (warmteweerstand) niet lager mag zijn dan het rechtens verkregen niveau, met een minimum Rc van 1,3 m2.K/W. Dit staat in artikel 5.6 van het Bouwbesluit. Voor de U-waarde van glas bestaat geen eis, anders dan het rechtens verkregen niveau.

Rechtens verkregen niveau (RVN)

Over het "rechtens verkregen niveau" is in het verleden al een flink in de isolatiewereld gediscussieerd. Het komt erop neer dat het is toegestaan bij verbouwingen (of isoleren) van woningen af te wijken van de eisen uit het bouwbesluit voor nieuwbouw. Vaak gelden dan de eisen die van kracht waren in het jaar van de bouw van de woning. Maar dit is natuurlijk een te eenvoudige beschrijving. Lees hier hoe het precies in elkaar zit.


2014-06-238:30 AM

Samen met de Mineral Wool Association, NVPU, IKOB‐BKB, BouwGarant, VENIN, AF erkende bedrijven en Stichting Garantiefonds Gevelsystemen hebben we maandag 16 juni een folder aangeboden aan minister Stef Blok voor Wonen. Tijdens een werkbezoek in Overijssel konden wij de brochure Wij‐isoleren overhandigen. De brochure en bijbehorende website wij-isoleren.nl geven consumenten en pandeigenaren informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk?

Na‐isolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2‐emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig goed geïsoleerd opgeleverd en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit - twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar - kan de CO2‐emissie van de Nederlandse huishoudens volgens het Planbureau voor Leefomgeving in 2050 tot de helft geslonken zijn. Maar bij de woningvoorraad in particuliere handen kan nog flinke winst geboekt worden. Bedrijven en organisaties in de isolatiebranche hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelden het initiatief Wij‐isoleren. Met een folder en een website doen we handreikingen aan consumenten/woningbezitters en/of eigenaren/gebruikers van onroerend goed.

Bij de overhandiging toonde minister Blok zich ingenomen met de marktsamenwerking. “Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust worden van de mogelijkheden die isolatie van woningen hen biedt. Wij werken daar als overheid ook aan mee door onder meer goedkope Energiebespaarlening mogelijk te maken. Dit goede initiatief draagt bij aan onze ambitie uit het Energieakkoord. Het is een goede zaak dat de markt nu samen eensluidende objectieve informatie aan consumenten aanbiedt over na‐isolatie en veilig gebruik daarvan”, aldus de minister.

Zowel de folder als de website spitsen zich toe op de meest aangebrachte isolatie: tussen muren, onder vloeren, tegen daken en in raamkozijnen. Tevens focussen we in de brochure en op de website op de meest gebruikte materialen: schuimen, wollen, folies en dubbel glas.

Meer info op www.wij-isoleren.nl


2014-06-044:00 PM

Wanneer er de komende twee decennia jaarlijks 300.000 woningen gerenoveerd worden met energiebesparende maatregelen zal de CO2 die huishoudens aan warmte uitstoten in 2050 met de helft verminderen. Deze besparing is al mogelijk met de huidige technieken. Bovendien levert het huiseigenaren ook een financieel voordeel op. De kosten van isolatie en andere maatregelen zijn lager dan het bedrag dat aan aardgas wordt uitgespaard.

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in het vandaag verschenen rapport 'Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening'.

Reductie CO2-uitstoot van woningen in 2050
De warmtevoorziening van woningen is goed voor 10% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. In het Energieakkoord voor duurzame groei hebben de betrokken partijen afgesproken om te streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, door meer energiebesparing en decentrale hernieuwbare energieopwekking. Dit zou betekenen dat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving minimaal wordt. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekende PBL uit wat de mogelijkheden zijn om in 2050 de CO2-uitstoot van alle woningen in Nederland tot nul te reduceren.

Versneld renovatietempo
Uit de PBL-berekeningen blijkt dat een halvering van de CO2-uitstoot van huishoudens in 2050 mogelijk is bij renovatie van 300.000 woningen per jaar – dit is meer dan in afgelopen jaren. Hierdoor zijn rond 2035 bijna alle woningen gerenoveerd. Daarna wordt een deel van de woningen bij grootschalig onderhoud opnieuw gerenoveerd met nog verdergaande maatregelen.

Ingrijpender renovatie leidt tot nog minder CO2-uitstoot; financieel voordeel afhankelijk van tempo innovatie
De CO2-uitstoot neemt met 80% af wanneer woningen ingrijpend worden gerenoveerd met verdergaande energiebesparingsmaatregelen, waardoor de helft van de woningen in 2050 vérgaand is geïsoleerd en in de eigen warmtevraag voorziet met zonne-energie, en de overige gerenoveerde woningen in 2050 een energielabel B hebben. Ook deze route kan huiseigenaren een financieel voordeel opleveren mits innovaties snel succesvol zijn en de investeringskosten sterk dalen.


2014-11-2111:30 AM

Marjet_Rutten.jpg

Donderdag 20 november werkten de leden van VENIN aan hun marketingvaardigheden. Op het gebied van isolatie weten onze vakmensen alle ins-and-outs, maar deze ochtend leerden we isolatie en commercie met elkaar te combineren.

Na een uitgebreid en geslaagd netwerkontbijt in het Afbouwcentrum te Veenendaal gingen we onder deskundige begeleiding van Marjet Rutten aan de slag. Marjet is een veelgevraagd spreker en coach en heeft al veel bouwers op weg geholpen met hun marketing: “Door ontwikkelingen bij te houden, je bedrijf duidelijk te positioneren en concrete doelen te stellen, creëer je tevreden klanten en verdien je méér.”

De gunfactor beïnvloeden
We maakten een sterkte-zwakte analyse en noteerden kansen en bedreigingen. Ook moesten we voor onszelf inzichtelijk maken hoe we werk vergaren en op welke wijze we kunnen beïnvloeden dat ‘onze ideale klant’ bij ons terecht komt. Aan de hand van parameters motiveerde Marjet Rutten ons om met andere ogen naar ons bedrijf en de activiteiten te kijken: “Wie beslissen allemaal mee of jouw product/dienst al dan niet wordt afgenomen? Wie zijn de direct en de indirect betrokkenen? Ontstaat het contact met de beslisser of de beïnvloeder. Dit zijn belangrijke criteria bij de keuze van een bouwpartner.” Zo konden we verbeteringen in ons acquisitietraject doorvoeren.

USP
Stap voor stap en beetje bij beetje gingen we de diepte in. Marjet nam ons aan de hand om verder te denken dan het geijkte. “Waarom doet iemand zaken met jou en niet met je concurrent? Wat biedt jij meer dan je concurrent?”, vroeg zij de leden. Door weg te blijven van algemeenheden als ‘wij leveren kwaliteit, zijn betrouwbaar, klantgericht etc.’ moesten we op zoek naar iets dat echt uniek is voor ons bedrijf. Het daadwerkelijk ‘in de klant verplaatsen’ is best ingewikkeld: Wat is overtuigend voor een klant om zaken met jou te doen? En hoe bewijs je - nog voor je het werk mag maken - dat je nakomt wat je belooft?

Matrix.jpg


Geïnspireerd en gemotiveerd
Begin van de middag verlieten alle leden geïnspireerd het Afbouwcentrum. We kregen concrete handvatten hoe we onze diensten beter kunnen verkopen en hoe we aan een duurzame relatie met de klant werken. Het plegen van een zogenaamde ‘happy call’- oftewel na oplevering nog even bellen of de klant tevreden is - was één van de praktische tips die we meekregen. Zowel de individuele leden als vereniging kregen huiswerk en suggesties van Marjet Rutten. De PR-commissie van VENIN zal zich komende tijd buigen over de positieve verandering die deze ontbijtsessie voor de vereniging kan betekenen.


2014-07-2412:00 PM

Omdat het beleid van de Rijksoverheid erop gericht is nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal te laten zijn, is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen per 1 januari 2015 weer aangescherpt én worden er hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Bij na-isolatie van een bestaande woning geldt echter dat de Rc-waarde niet lager mag zijn dan het rechtens verkregen niveau, met een minimum Rc van 1,3 m2.K/W.

Momenteel wordt in het Bouwbesluit voor de bouw van een woning een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die wordt gedifferentieerd naar type constructie:

  •  Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Eerder stelde ook de Belastingdienst eisen aan de Rc- en U-waarde van isolatiemaatregelen om arbeidskosten in het 6% btw-tarief te laten vallen. Vorig jaar is de Belastingdienst daar echter mee gestopt. Door de Belastingdienst wordt alleen getoetst of er isolatiematerialen zijn toegepast die als doel hebben om energie te besparen. De officiële melding is terug te vinden in Post B19 van de Staatscourant.

Voor de bouw van woningen of werkzaamheden aan bestaande woningen moet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 worden voldaan. Daar is niets aan veranderd. De Belastingdienst vermeldt dit alleen niet meer expliciet, omdat het de taak van andere overheidsinstanties is te controleren of aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Hierdoor lijkt verwarring te zijn ontstaan over hetgeen geldt.

Voor bestaande woningen die worden gerenoveerd/verbouwd, geldt dus dat de Rc-waarde (warmteweerstand) niet lager mag zijn dan het rechtens verkregen niveau, met een minimum Rc van 1,3 m2.K/W. Dit staat in artikel 5.6 van het Bouwbesluit. Voor de U-waarde van glas bestaat geen eis, anders dan het rechtens verkregen niveau.

Rechtens verkregen niveau (RVN)

Over het "rechtens verkregen niveau" is in het verleden al een flink in de isolatiewereld gediscussieerd. Het komt erop neer dat het is toegestaan bij verbouwingen (of isoleren) van woningen af te wijken van de eisen uit het bouwbesluit voor nieuwbouw. Vaak gelden dan de eisen die van kracht waren in het jaar van de bouw van de woning. Maar dit is natuurlijk een te eenvoudige beschrijving. Lees hier hoe het precies in elkaar zit.


2014-02-011:00 PM

De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het lage btw-tarief van 6%. Deze permanente regeling stimuleert woningeigenaren om de woning energiezuiniger te maken.

Materiaalkosten altijd 21% btw

Alle werkzaamheden vallen dus onder het lage btw-tarief, maar de (isolatie)materialen worden gefactureerd tegen 21% btw. Dit geldt voor alle materialen, dus ook als u die materialen in uw eigen bedrijf maakt. Voor 1 januari 2014 vielen de materiaalkosten ook onder het 6%-tarief als de waarde van de materialen 50% of minder was van de totale isolatiekosten, maar dit is al ruim een jaar niet meer het geval.


Verricht u, of laat u andere werkzaamheden dan isoleren verrichten?
Bijvoorbeeld sloopwerk voorafgaand aan het isoleren, het installeren van zonwering of het bouwen van een dakkapel? Deze werkzaamheden vallen onder het 21%-tarief. Voor sommige van deze andere werkzaamheden geldt tot 1 juli 2015 nog wel het 6%-tarief. Dit in verband met een tijdelijke regeling voor het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar. Daarnaast valt schilderen en stukadoren aan woningen ouder dan twee jaar onder het 6% btw-tarief.